Algemene reisvoorwaarden - Geschillencomissie reizen vzw

Artikel 1 : Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reis-organisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (reiscontractenwet).

Artikel 2: Promotie en aanbod
§ 1 De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij :
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
§ 2 De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
§ 3 Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3 :
Informatie vanwege reisorganisator en/of reisbemiddelaar De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht :
§ 1 voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering;
§ 2 ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken :
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres en telefoon en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 :
Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 : Tot stand komen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 : Prijs van de reis
§ 1 De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
§ 2 De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.
§ 3 De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op datum van de opmaak van het aanbod golden; daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op datum van de opmaak van het aanbod bekend waren.

Artikel 7 : Betaling van de reissom
1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 30% van de totale reissom als voorschot, met een minimum van 124,00 euro.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk één maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
3. Boekt de reiziger minder dan één maand voor vertrekdatum dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8 : Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 : Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 : Wijziging door de reisorganisator voor de afreis
1.Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2.De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3.Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4.Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 : Verbreking door de reisorganisator voor de afreis
§ 1 Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
§ 2 De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 : Gehele of gedeeltelijke niet uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 : Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 : Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5.Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15 : Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 : Klachtenregeling
1. Voor de afreis : klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.
2. Tijdens de reis : klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich in deze volgorde wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis : werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 : Geschillencommissie Reizen
1. Er ontstaat een geschil wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het geschillenreglement en de bepalingen van het gerechtelijke wetboek (Art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het geschillenreglement.
4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het geschillenreglement.
5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is E. Jacqmainlaan 54, 1000 Brussel.


Bijzondere reisvoorwaarden Staes Skivakanties:


Art.1 Wijziging door de reiziger
Voor iedere wijziging, zelfs door toeval of in geval van overmacht, dient de forfaitaire som van 15,00 euro per dossier als wijzigingskost betaald te worden, eventueel vermeerderd met de werkelijke kosten aangegaan door Staes Skivakanties voor de wijziging.

Art.2 Annulering door de reiziger.
Voor de afreis : tot en met 15 dagen voor afreis: indien iemand een annuleringsverzekering bij inschrijving heeft afgesloten, krijgt deze het reeds gestorte bedrag volledig terugbetaald, verminderd met de annuleringsverzekering (15,00 euro /per persoon) en administratiekosten ( 25,00 euro per dossier) als deze het gevolg zijn van: ziekte of ongeval, sterfgeval tot in de tweede graad, werkverlies,brand of diefstal. Vanaf de 14e dag tot en met de dag voor afreis wordt een annulatiekost van 100,00 euro per dossier aangerekend vermeerderd met de administratiekosten ( 25,00euro per dossier ) en de annuleringsverzekering (15,00 euro per persoon).
Annuleren moet schriftelijk gebeuren met duidelijke vermelding van de reden en bijvoeging van de nodige bewijsstukken. Dit alles om een beroep te kunnen doen op de annuleringsvoorwaarden. Tijdens de reis: indien een reiziger genoodzaakt is om terug naar huis te gaan om welke reden ook, kan geen beroep gedaan worden op de annuleringsverzekering en wordt in geen geval de volledige reissom of een deel ervan terugbetaald.

Art. 3. Schade aan derden.
Indien een deelnemer schade aanricht aan zowel accommodatie als daarbuiten, dient direct ter plaatse de ten gelegde som betaald worden. Indien de schade na vertrek vastgesteld wordt, zal met de nodige bewijsstukken een factuur van schadegeval volgen.


Art. 4. Drugs
Drugs (ook soft drugs) exporteren of in bezit hebben, ook in kleine hoeveelheden wordt niet getolereerd aan de grensposten. Staes Skivakanties aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele problemen, schade en moeilijkheden ten gevolge illegaal drugbezit. Desbetreffende reiziger is volledig burgerlijk aansprakelijk voor alle gevolgen.


Art.5 Tot stand komen van het contract cfr.art 5 Algemene reisvoorwaarden
Bij verkoop via de telefoon wordt de bestelbon vervangen door de inhoud van de reisbrochure en de schriftelijke reisbevestiging. Telefonische reservatie wordt aanzien als een boeking in aanvraag. De reservatie wordt definitief als de klant een schriftelijke reisbevestiging heeft ontvangen en binnen de 7 dagen het voorschot heeft betaald en het inlichtingsformulier heeft ondertekend en teruggestuurd.
GARANTIESTELLING conform Art.36 van de wet tot regeling van het contrakt tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01 april 1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is groep s Staes Skivakanties bvba door EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ NV Tweekerkenstraat 14 te 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw.

 

Art.6 Specifieke voorwaarden met betrekking tot het COVID-19 virus.

Onze contractvoorwaarden voor individuele boekingen:

Na de boeking ontvangen jullie een contractdocument met de voorberekening. De annulatievoorwaarden die in verband kunnen gebracht worden met COVID-19 zijn herzien in het voordeel van de klant. Reizen die niet gemaakt kunnen worden, vanwege een decreet van het Ministerie in België, Oostenrijk of Duitsland en in verband staan met COVID-19 zijn vrijgesteld van annuleringskosten tot 1 week voor aankomst. Annulaties die gemaakt worden en die geen verband houden met COVID-19 vallen onder de normale annulatievoorwaarden. Hiervoor kan een annulatieverzekering afgesloten worden.
 
Onze contractvoorwaarden voor scholen en groepen:
 
Jullie ontvangen een contractdocument en een voorberekening in september 2020. De annulatievoorwaarden zijn herzien in het het voordeel van de groepen en scholen. Reizen die niet gemaakt kunnen worden vanwege een decreet van het ministerie in België, Oostenrijk of Duitsland en in verband staan met COVID-19 zijn vrijgesteld van annuleringskosten tot 1 week voor aankomst. Annulaties die gemaakt worden en die geen verband houden met COVID-19 vallen onder de normale annulatievoorwaarden. Hiervoor kan een annulatieverzekering afgesloten worden.


Art.7 De monitoren.

Noch Groep S noch vzw Austria Sport Group kan verantwoordelijk gesteld worden voor fouten van monitoren.
De monitoren verklaren zich akkoord op vrijwillige basis niet in dienstverband, inzonderheid zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst van welk danige aard dan ook, als monitor skiles te verschaffen aan reis- en vakantiegangers, welke ingeschreven of geboekt hebben bij de bvba Groep S of vzw Austria Sport Group en dit voor elke vakantieperiode uit het winterprogramma. De monitor geniet in ruil voor zijn vrijwillige prestaties compensatie in natura, te weten gratis reis.

lic 1799 A v.u: Johan Staes Ginderbroek 110-112 2400 Mol

 

Contact Info

Staes Skivakanties

Ginderbroek 110-112
2400 Mol
014 31 99 31
Jo: 472 65 39 34
Tie: 0475 79 07 01
Jens: 0499 20 33 59

Contacteer ons

Openingsuren

Tijdens de zomerperiode zijn we bereikbaar op:

Maandag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Dinsdag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Woensdag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Donderdag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Vrijdag   09:30 tot 12:00 - Telefonisch
Zaterdag   Gesloten
Zondag   Gesloten

 Het kantoor is gesloten op feestdagen.

Hoewel Staes Skivakanties deze website met de grootste zorg beheert, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in prijzen en info. De informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn en is niet bindend, tenzij deze expliciet door Staes Skivakanties bevestigd werd.

Onze Privacy Policy - Onze Cookie Policy - Reisvoorwaarden